Rapporter


I första hand menar vi här sammandrag från den löpande bokföringen i form av balansräkning eller ett företags ställning respektive en resultatrapport som visar hur det gått under en period. Men rapporter kan också visa utfall mellan budget och verkligt utfall av en verksamhet. Interna rapporter kan vara olika former av specifikationer av resursanvändning, som kostnadsfördelning på olika aktiviteter eller vilken grad av utnyttjande man under en period uppnått av tillgänglig tidskapacitet.