Affärsidé


En affärsidé är inte bara en smart lösning på ett problem – det kan också vara en enkel metod för att tillfredsställa ett behov i en marknad – den måste utryckas i olika termer, både för finansiärer och potentiella kunder. Ofta presenterar man sin idé i vad man kallar en Affärsplan – ett dokument där man tvingas tänka till kring konkurrenter, kapitalbehov, tidsplan, risker och mycket mer.

Vi hjälper Dig med metodiken. 

Affärsrätt


I detta begrepp lägger vi först val av verksamhetsform, innefattande vilken riskpotential Ditt projekt har. När Du valt lämpligaste rörelseformen vidtar konsekvensanalysen med legala krav av formell karaktär, som registreringar av varjehanda slag hos Bolagsverk liksom Skatteverk och eventuella tillståndskrav. Villkor vid kompanjons- och samarbetsförhållanden måste fastställas på ett tidigt stadium – innan oklarheter leder till tvister.

Obeståndsrätt liksom sakrätt i allmänhet är områden där vi kan bidra med våra kunskaper och erfarenheter.
Analys av associationsrättsliga förhållanden är en viktig del i vår rådgivning och rekommendation. Bokföringslagstiftning på det nationella planet avviker oftast från utländska företagares egna insikter från hemlandet.

Vi klarlägger den för Dig bästa lösningen inom gällande rätt och praxis. Vårt kontaktnät är brett och stabilt. 

Basbelopp


Prisbasbeloppet för 2010 har bestämts till 42 400 kr baserat på den allmänna prisutvecklingen, detta basbelopp används i den allmänna försäkringen exempelvis vid beräkning av sjuklönegrundande inkomst och vad som utbetalas vid lönegaranti – men även för att bestämma grundavdraget vid inkomsttaxeringen. Vi håller oss uppdaterade för att kunna erbjuda en allt-omfattande service till våra kunder och tipsar löpande om vad som är att tänka på.

Inkomstbasbeloppet är ett annat basbelopp som är intressant för företagare – det används för att bestämma schablonmässigt gränsbelopp vid utdelning från fåmansföretag - den utdelning som kan lämnas utan vidare beräkning till aktieägare med 20 % kapitalbeskattning. För 2009 års utdelningar är exempelvis 120 000 kr beloppet med denna låga beskattning. För utdelningar under 2010 är motsvarande belopp 127 250 kr. 

Deklarationer


Ofta är skatten på inkomsterna det man först tänker på i företagandet. Bokslutet är ju vad som ligger till grund för deklarationen – en förutsättning för en riktig deklaration är ett riktigt bokslut. Men det är också mycket att tänka på under verksamhetsårets lopp för att hamna rätt i deklarationen. En kontinuerlig uppföljning av utfall i verksamheten gör att man kan undvika obehagliga effekter i deklarationen. Överraskningar får man bara när man inte är förberedd – har man kontroll över situationen får man den skatt man har bestämt sig för. Vi på Kjelléns talar om vad Du bör tänka på, vad Du bör undvika och hur det kommer att se ut på slutet. 

Nyheter och förbättringar har vi kunskap om och kan hjälpa Dig att använda. Redan i våras var det nya deklarationsbestämmelser för enskilda näringsidkare, som normalt har en årlig omsättning på högst 3 mkr. Det var främst fråga om så kallat Förenklat årsbokslut, där värderings- och periodiseringsregler formaliserats. 

Vi på Kjelléns använder oss av Norstedts professionella deklarationsprogram och är därmed alltid uppdaterade för det senaste på området.

Dina resurser - hårda och mjuka


Resurser kan Du ha i olika omfattning av kunskap, kapital och energi.


Du har kanske mångårig erfarenhet av ett yrke eller en bransch, gedigna utbildningsmässiga kunskaper på något område eller helt enkelt en hobby som Du tror skulle kunna utvecklas till ett levebröd – detta är exempel på mjuka resurser.
 

De immateriella förutsättningarna i form av kunskaper och erfarenheter behöver oftast kombineras med kapital och framför allt med energi – mycket energi behövs det för att nå sina mål. Uthållighet är en annan komponent i företagande som kan hänföras till resurser.
 

De hårda resurserna är först och främst kapital, men också annan materiell egendom som varor, maski-ner, byggnader och liknande.
 

Effektivitet och måluppfyllnad


Att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt är vad vi vanligtvis förstår med effektivitet. Vi bestämmer våra mål och lägger då in vissa förutsättningar för resursutnyttjande – utfallet följer vi sedan upp mot budgetplanering gentemot den löpande rapporteringen.

Ekonomiska termer


Med detta begrepp menar vi olika former av presentationer i siffror och proportioner av belopp, när man vill visa en idé eller produkt och vad den kräver resursmässigt och vilken avkastning man räknar med om exempelvis ett projekt kommer till genomförande.

Ett företags ställning


Detta begrepp står för hur ett företag ser ut vid en given tidpunkt. Det är alltså en redogörelse för vilka tillgångar som finns i företaget och vilka skulder som samtidigt belastar företaget. Vanligtvis talar man om en Balansräkning per ett visst datum. Ställningen visar vilka materiella resurser som finns i bolaget och ibland också vilka immateriella resurser som finns att tillgå. Vi försöker alltid tydliggöra för Dig som företagare hur andra läser Ditt företags information i balans- och resultaträkningar. Det ökar Din förmåga att ge rätt information och att framhålla vad Du tycker är viktigt.

Finansiering


För att erhålla finansiering måste Du kunna presentera Din affärsidé och omvandla denna i finansiella termer. Ett projekts avkastning leder finansiärerna till kunskap om återbetalningstempo och förutsättningar för ömsesidig framgång.
 

Vi hjälper Dig med presentation och förslag till skälig uppläggning av villkor.
 

Goodwill


Ett företag eller en organisation har ett visst anseende inom sin bransch eller sitt verksamhetsområde. Anseendet är en del av de mjuka värden som är så viktiga för framgång vid genomförande av en affärsidé.  

Kontaktnät


Vi samarbetar med flera av de stora revisionsbyråernas medarbetare, nationellt såväl som internatio-nellt, tack vare engagemang i yrkesorganisationen FAR SRS - Göran Kjellén finns med i FAR SRS etikkommitté och han finns också med som teknisk rådgivare i IFAC kommittén för småbyråintressen. IFAC är den globala organisationen för branschen.

På skatteområdet har vi etablerade kontakter i storbyråvärlden, ledande advokatbyråer och enskilda skattespecialister, när vi behöver gå utanför den egna organisationen. Göran Kjellén har sedan många år ett väl utbyggt europeiskt kontaktnät, från de år då han var ordförande i den europeiska skatterådgivarfederationen CFE med säte i Bryssel.

Vi har löpande uppdrag för de flesta av de stora advokatbyråerna i Sverige för obeståndsutredningar i samband med konkurser och biträder då som sakkunniga på de bokföringsmässiga och ekonomiska områdena. Denna kontaktyta ger goda förutsättningar för att finna lämpligt juridiskt biträde i olika situationer.

Ett mångårigt samarbete med juristerna på Bolagsverket ger goda förutsättningar för att finna de bästa vägarna för att snabbt och effektivt nå resultat i registreringsärenden.
 

Kundtillfredsställelse - förväntningar


De förväntningar man som individ har i olika sammanhang bygger på vad någon har lovat eller skapat en föreställning om. Det är viktigt att undvika att lova mer än vad man kan leva upp till. En yrkesman förväntas stå för ett gott och tillitsfullt kunnande inom sitt område.

Vi baserar våra löften på att vi har många års erfarenhet och kontinuerlig uppdatering utbildningsmässigt. Vår erfarenhet och vårt kunnande är Din garanti.
 

Måluppfyllnad


Inledningsvis måste ett mål definieras med realistiska förutsättningar som grund. När Du sedan börjat mot målet är det viktigt att kunna korrigera baserat på nya förhållanden och omständigheter som inte fanns när målet ursprungligen sattes. Du måste alltså se var och varför avvikelser i bestämd riktning inträffar – det kan Du uppnå genom analys av ekonomisk rapportering under projektets gång.

Vi hjälper Dig med mätmetoder och lämplig teknik för att analysera vad som händer; vilka konsekvenser som kan förväntas och hur Du enklast korrigerar.
 

Nära rådgivare


Vi finns lätt tillgängliga för att snabbt kunna lämna råd och förslag till lämpliga åtgärder i de flesta af-färssituationer – när Du ställs inför en ny situation, har vi sannolikt redan upplevt motsvarigheten och har därmed en idé om hur Du, i Din situation, lämpligast kan hantera situationen. Kanske vill Du bara stämma av Dina tankar och den lösning Du funderat fram.

Omvärldsbevakning


Utvecklingen i vår omvärld sker i allt snabbare takt – geografiska avstånd krymper alltmer – händelser når oss ögonblickligen genom olika media – men vilka konsekvenser hinner vi förutse? Normalt hinner eller orkar man inte sätt sig ner och fundera över vad exempelvis oljeprisutvecklingen på lång och kort sikt får för följder för ens egen bransch. Tids nog blir man medveten om vad inverkan blir, men då är det kanske för sent – man borde ha givit sig tid att tänka till.

Vi följer från ekonomisk – politisk utgångspunkt vad som händer omkring oss och tar in dessa intryck i vår rådgivning i samband med planering och budgetdiskussioner.
 

Outsourcing


Specialistfunktioner läggs ofta ut på särskilda enheter som är helt inriktade på enskilda uppgfter, såsom bokföring, ekonomisk rapportering, registreringsärenden och skattefrågor. Allt för att man som företagare skall kunna koncentrera sig på sin affärsidé - sin vision. 

Rapporter


I första hand menar vi här sammandrag från den löpande bokföringen i form av balansräkning eller ett företags ställning respektive en resultatrapport som visar hur det gått under en period. Men rapporter kan också visa utfall mellan budget och verkligt utfall av en verksamhet. Interna rapporter kan vara olika former av specifikationer av resursanvändning, som kostnadsfördelning på olika aktiviteter eller vilken grad av utnyttjande man under en period uppnått av tillgänglig tidskapacitet.

Redovisning


En mängd förslag till nya regler för bokföring och bokslut för de flesta rörelseformer är under utformning, huvudsakligen för att uppnå standardisering och förenkling. Bokföringsnämnden har presenterat ett allmänt råd för bokföringsregler i mindre aktiebolag, BFNAR 2008:1, att tillämpas redan avseende 2008 års årsredovisning.

I grunden är avsikten att förenkla bokföring och bokslut för de minsta företagen – de storleksgränser som för närvarande gäller är – anställda > 50 st – balansräkningsvolym 25 mkr - omsättning 50 mkr, sannolikt höjs gränserna till > 50 anställda, balansräkning 46 mkr och omsättning 92 mkr. De senare gränserna är vad som gäller som maximivärden för EUs direktiv kring revisionsplikt.

Vi ser till att Du hittar rätt när Du skall presentera Din ekonomiska ställning och Ditt verksamhetsutfall.
 

Revision och alternativa bestyrkandetjänster


Revision innebär att en kvalificerad revisor, godkänd eller auktoriserad, i form av en revisionsberättelse bekräftar att ett bolags årsredovisning är riktig. Gällande lagstiftning kräver att alla aktiebolags årsredovisning är reviderad. Under denna höst går remisstiden ut för utredningsförslaget om slopad revisionsplikt för mindre företag. Förslaget innebär att runt 97 % av Sveriges samtliga aktiebolag, om förslaget följs av Riksdagen, skulle ha möjlighet att avstå från revision.

Alternativa tjänster som kommer att finnas tillgängliga för den som inte vill ha revision är – översiktlig granskning – bokslutssammanställning.

Översiktlig granskning är en mindre omfattande granskning än revision, vanligtvis ett konstaterande att inget har framkommit under granskningen som tyder på att årsredovisningen är felaktigt – även kallat en negativ bekräftelse. Denna typ av begränsat bestyrkande är vanligt förekommande i Storbritannien, Tyskland, USA och Kanada.

Bokslutssammanställning är en ny tjänst, som förekommer internationellt och som innebär att en auktoriserad redovisningskonsult bekräftar att en årsredovisning eller ett årsbokslut är upprättade enligt en definierad standard för redovisningskonsulter (Reko). Se vidare på www.farsrs.se under Standard för redovisningskonsulter. I det följande ett exempel på en Bokslutsberättelse som vi på Kjelléns erbjuder

BOKSLUTSRAPPORT

Till styrelsen i Exempelbolaget Organisationsnummer 556999-7777

Jag har biträtt Exempelbolaget med att upprätta årsredovisningen för år 2009, som baseras på det räkenskapsmaterial samt den övriga information som tillhandahållits mig. Årsredovisningen utvisar ett redovisat resultat om 25 500 kr (föregående år 26 000 kr) samt en balansomslutning om 1 525 000 kr (föregående år 1 625 000 kr).

Det är styrelsen och verkställande direktören/företagsledningen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen samt för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.

Bokslutsrapporten är endast avsedd för uppdragsgivaren och jag tar inte ansvar för skada som uppstår i samband med att rapporten utnyttjas av någon annan.

Jag har utfört mitt uppdrag i enlighet med Svensk standard för redovis- ningstjänster, Reko. Jag har inte tagit ställning till fullständigheten eller värderingen i det räkenskapsmaterial som tillhandahållits mig utöver vad som följer av standarden. Jag har inte utfört någon revision eller översiktlig gransking och gör följaktligen inte heller något bestyrkande av årsredovisningen.

Sävedalen den 15 februari 2010


Göran Kjellén
Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS

Rättvisande bild


Att presentera en rättvisande bild kan låta okomplicerat, men som oftast ligger det mycket bakom ett till synes enkelt begrepp. Med rättvisande bild skall man förstå en presentation som inte kan missförstås eller är ofullständig i något väsentligt avseende – för en utomstående en viktig information i en affärssituation. Rapporteringsstandard finns både nationell och internationell – allt för att uppnå entydiga rapporter.

Skatterätt


I skatterättsliga frågor har vi en bred och internationell erfarenhet. Vårt kontaktnät och moderna stödsystem för taxeringsarbete utgör en betryggande bas för Dig när Du ställs inför skatterättsliga spörsmål.

Tekniska hjälpmedel


Moderna datorer, alla bärbara och i trådlöst nätverk med central server. Aktuella datorprogram som Microsoft Office 2007, löne- och ekonomisystem av flera fabrikat – Norstedts deklarations- och revisionsprogram – Visma administrations- och ekonomisystem.

Värdering


Man tänker i första hand på att sätta ett penningmässigt värde på någonting – men värdering är i detta sammanhang vilka värden man uppfattar som väsentlig i den verksamhet man driver. Etiska riktlinjer i allmänhet - det kan vara fråga om en varaktig utveckling, en rättvis produkt eller en just behandling.